Privacyverklaring - Volledig jezelf zijn

VOLLEDIG JEZELF ZIJN

Privacy beleid en AVG
Bedrijfsgegevens
Mariska van den Ende
Vollewens 77
3905 WZ Veenendaal

KvK: 30248458
BTW:

Privacy en gegevensbescherming
Volledig Jezelf Zijn neemt de privacy van haar klanten serieus en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens
zo goed mogelijk privé te houden en te beschermen.

Dit document beschrijft de maatregelen die Volledig Jezelf Zijn heeft genomen in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens
Volledig Jezelf Zijn
Mariska@volledigjezelfzijn.com

Welke gegevens worden verzameld
Afhankelijk op welke wijze je contact hebt opgenomen of in contact staat kunnen onderstaande gegevens worden opgeslagen:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– Bedrijfsgegevens
– IP-adres

Uitsluitingen en medische informatie.
Volledig Jezelf Zijn noteert geen BSN-nummers en houdt geen bijzondere persoonsgegevens bij.
Dit betekent dat er geen gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele leven,
lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijk verleden worden genoteerd.
Uitzondering hierin kan zijn gegevens over je (geestelijke) gezondheid, medicatie gebruik en/of verslavende middelen.
Indien van belang wordt dit opgenomen in het dossier

Minderjarigen
Bij minderjarigen wordt hun voor- en achternaam opgeslagen in het cliëntdossier.
Daarnaast wordt de voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van minstens één van de ouders opgenomen
in het cliëntdossier en boekhoudprogramma. Uiteraard verloopt het gehele contact in toestemming van een ouder of voogd.

Bewaartermijn van jouw gegevens
Jouw gegevens worden zo kort mogelijk en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen bewaard.
Voor de wet en onze administratie zijn we gebonden aan minimale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens die dan ook in acht worden genomen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
De gegevens die van je bewaard worden kun je inzien, laten corrigeren en/of verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volledig Jezelf Zijn.
Een inzageverzoek, het laten corrigeren en/of verwijderen van gegevens dient per mail kenbaar gemaakt te worden.
De mail dient gericht te zijn aan mariska@volledigjezelfzijn.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en zullen dit binnen 4 weken hebben afgerond.

Geschillen
Volledig Jezelf Zijn is aangesloten bij beroepsvereniging het CAT.

Wanneer een cliënt een klacht heeft en er niet uitkomt met Volledig Jezelf Zijn, dan kan hij of zij een beroep doen op de klachtencommissie
van het CAT.

Wanneer er tussen cliënt en Mariska een geschil ontstaat dat naar de opvatting van beiden of een van beiden niet binnen het kader
van de consulten kan worden opgelost, dan worden de coaching-trajecten en cursussen stopgezet.

Beide partijen verplichten zich in dat geval de financiële afwikkeling (restitutie van vooruitbetaalde coaching sessies en cursussen,
dan wel betaling van reeds genoten coaching en cursussen) ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken te doen plaatsvinden.
Het Nederlands recht is van toepassing.